مقایسه فنی دال های مجوف

برای مقایسه درست سقف وافل با سایر سیستم‌های سازه‌ای، پارامترهای مختلفی باید مورد بررسی قرارگیرد. بررسی توام فنی و اقتصادی سقف وافل با سایر سقف‌ها در جدول زیر آورده شده است، شایان ذکر است، هزینه نهایی سقف وافل در صورتی که پروژه متراژ بالایی داشته باشد، به میزان قابل توجهی از سایر سیستم‌های مشابه کمتر است. این کاهش نهایی هزینه، باعث شده است که در چندسال اخیر استفاده از سقف وافل در بسیاری از پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

 
مقایسه سقف وافل با سایر سیستم ها