قالب یوبوت

قالب ابعاد واحد قیمت فروش
16×52×52 عدد 61/000
20×52×52 عدد 64/000
24×52×52 عدد 68/000
28×52×52 عدد 89/000
32×52×52 عدد 107/000
36×52×52 عدد 138/000
40×52×52 عدد 144/000