گاهی اوقات با توجه به ابعاد دهانه ها و بُعد قالب وافل مصرفی در پروژه نمیتوان تمامی پلان را بصورت کامل قالب چینی کرد ویک سری نواحی کنار تیر می ماند که نمی توان قالب وافل  کامل را در آن قسمت تعبیه کرد . در چنین شرایطی پیمانکار مجبور میشود نواحی که قالب کامل در آن محل جا نمی شود را با بتن بصورت دال پر کند اما با این اقدام میزان بتن مصرفی سقف افزایش می یابد و نیاز به تایید محاسب سازه دارد .
به منظور حل این مشکل با توجه به اینکه بعد قالب چه سایزی باشد می توان از قالب های نیم وافل در سایزهای مختلف استفاده کرد که بتوان از طریق آنها تمامی قسمت های سقف را قالب چینی کرد و قسمت های خالی را پر کرد .

قالب نیم وافل

قالب  ابعاد واحد رنگ قیمت فروش
28×40×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
240/000
320/000
25×60×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
320/000
420/000
25×30×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
160/000
220/000
25×40×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
220/000
295/000
25×50×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
280/000
370/000
30×60×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
350/000
450/000
30×30×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
160/000
240/000
30×40×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
220/000
325/000
30×50×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
280/000
410/000