قالب وافل دو طرفه، یکی از سیستم های سقف وافل و ابزاری برای ساخت سقف بتنی است که موقتاً در اسکلت قرار گرفته و بعد از بتن‌ ریزی، از سقف ساختمان خارج می‌شود. نحوه ی عملکرد انتقال بار در سقف‌های وافل دو طرفه، در دو جهت و همانند سیستم دال دو طرفه است، با این تفاوت که بجای استفاده از دال‌های سنگین و دائمی، با استفاده از قالب های پلیمری سبک و قابل استخراج، بتن ناکارآمد از سقف حدف شده و نمای زیرین آن به صورت مشبک اجرا می‌ شود. یکی از امتیازهای قابل ملاحظه استفاده از قالب‌های وافل دو طرفه، پوشش دهانه بلند است.

قیمت قالب وافل دو طرفه

قالب  ابعاد  واحد رنگ قیمت فروش
18×60×60 (قفل دار)
(4/2 کبلوگرم)
عدد  قالب وافل دوطرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید
185/000
275/000
18×60×60
(قفل دار)
(4/8 کیلوگرم)
عدد   قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
205/000
275/000
25×60×60
(قفل دار)
(4/9 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
195/000
290/000
25×60×60
(قفل دار)
(5/6 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
225/000
310/000
30×60×60
(قفل دار)
(5/5 کیلوگرم)
 عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
210/000
315/000
30×60×60
(قفل دار)
(6/3 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
235/000
330/000
28×80×80
(قفل دار)
(8/5 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
350/000
505/000
28×80×80
(قفل دار)
(9 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
370/000
540/000
28×80×80
(قفل دار)
(9/5 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
370/000
570/000
25×86×86
(ساده) 
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
430/000
610/000
33×90×90
(قفل دار)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
485/000
700/000
40×90×90
(قفل دار)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
500/000
730/000

آچارها

آچار وافل عدد 4500
آچار قالب تخت عدد 3500