لیست قیمت قالب وافل 1403 شرکت آبا

 قالب وافل دوطرفه

قالب  ابعاد  واحد رنگ قیمت فروش
18×60×60 (قفل دار)
(4/2 کبلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید
215/000
325/000
18×60×60
(قفل دار)
(4/8 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دوطرفه سفید 
230/000
325/000
25×60×60
(قفل دار)
(4/9 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
235/000
365/000
25×60×60
(قفل دار)
(5/6 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
260/000
365/000
30×60×60
(قفل دار)
(5/5 کیلوگرم)
 عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
255/000
385/000
30×60×60
(قفل دار)
(6/3 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
285/000
385/000
28×80×80
(قفل دار)
(8/5 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
370/000
560/000
28×80×80
(قفل دار)
(9 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
440/000
630/000
28×80×80
(قفل دار)
(9/5 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
450/000
630/000
25×86×86
(ساده) 
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
430/000
610/000
33×90×90
(قفل دار)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
510/000
770/000
40×90×90
(قفل دار)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
550/000
800/000

 آچارها 

آچار وافل عدد 5000
آچار قالب تخت عدد 4000

 قالب نیم وافل

قالب  ابعاد واحد رنگ قیمت فروش
28×40×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
260/000
360/000
25×60×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
365/000
505/000
25×30×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
170/000
240/000
25×40×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
235/000
320/000
25×50×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
300/000
400/000
30×60×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
400/000
540/000
30×30×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
190/000
260/000
30×40×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
265/000
350/000
30×50×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید

340/000
440/000

قالب وافل یک طرفه

قالب ابعاد واحد رنگ  قیمت فروش
آکس 60 ارتفاع 25
(قفل دار)
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
680/000
915/000
آکس 60 ارتفاع 30
(قفل دار)
 
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
695/000
1/025/000
قالب درپوش ارتفاع 25
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
85/000
120/000
قالب فیلر ارتفاع 25
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
65/000
80/000
قالب درپوش ارتفاع 30
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
95/000
130/000
قالب فیلر ارتفاع 30
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
75/000
90/000
آکس 75 ارتفاع 18

 
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی
قالب وافل یک طرفه 
سفید
700/000
940/000
 

 قالب تخت

قالب  ابعاد واحد رنگ
قیمت فروش
80×40 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
205/000
295/000
80×50 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
235/000
340/000
80×60 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
250/000
380/000
90×45 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
220/000
330/000
100×10 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
90/000
120/000
100×15 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
110/000
155/000
100×20 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
135/000
190/000
100×25 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
145/000
215/000
100×30 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
160/000
245/000
100×35 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
175/000
270/000
100×40 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
235/000
340/000
100×45 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
245/000
365/000
100×50
(قفل دار)
عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
260/000
390/000
100×50 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
260/000
390/000
100×60 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
320/000
480/000
 

قالب یوبوت

قالب ابعاد واحد قیمت فروش
16×52×52 عدد 61/000
20×52×52 عدد 64/000
24×52×52 عدد 68/000
28×52×52 عدد 89/000
32×52×52 عدد 107/000
36×52×52 عدد 138/000
40×52×52 عدد 144/000