لیست قیمت اردیبهشت 1402 شرکت آبا


قالب  ابعاد  واحد قیمت (ریال) 
     18×60×60   عدد      مشکی 1.800.000

     سفید   2.550.000 
         25×60×60   عدد      مشکی 1.900.000

      سفید 2.650.000
         30×60×60   عدد     مشکی 2.050.000

     سفید 2.850.000
          28×40×80   عدد    مشکی 2.350.0000

     سفید 2.900.000
         33×90×90   عدد    مشکی 4.700.000

    سفید 6.200.000
            40×90×90   عدد     مشکی 4.850.000

    سفید 6.500.000
 


قالب 
 
ابعاد  واحد  قیمت (ریال)
          28×80×80   عدد    مشکی 3.400.000

    سفید 4.800.000
        25×86×86   عدد   مشکی 4.200.000

   سفید 5.800.000 
      آکس 60 ارتفاع 25   مترمربع مشکی 6.100.000

سفید 7.500.000
     آکس 70 ارتفاع 25   مترمربع مشکی 6.100.000

سفید 7.500.000


 
قالب پلیمری (رنگ سفید) ابعاد واحد قیمت (ریال)
    100×50   عدد   3.200.000
   100×35   عدد   2.200.000
   100×20   عدد   1.550.000
   100×15   عدد   1.350.000
   100×10   عدد   1.050.000
  -----   عدد  45.000


                                         
قالب پلیمری (رنگ مشکی) ابعاد واحد  قیمت (ریال)
   100×50 عدد 2.350.000
   100×35 عدد 1.650.000
   100×20 عدد 1.250.000
   100×15 عدد 1.050.000
   100×10 عدد 850.000
   ----- عدد 45.000


                                                                            
قالب یوبوت ابعاد واحد قیمت (ریال)
16×52×52 عدد 510.000
20×52×52 عدد 530.000
24×52×52 عدد 560.000
28×52×52 عدد 770.000
32×52×52 عدد 910.000
36×52×52 عدد 1.050.000
40×52×52 عدد 1.100.000