لیست قیمت قالب وافل 1402 شرکت آبا

 قالب وافل دوطرفه

قالب  ابعاد  واحد رنگ قیمت فروش
18×60×60 (قفل دار)
(4/2 کبلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید
185/000
275/000
18×60×60
(قفل دار)
(4/8 کیلوگرم)
عدد  قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دوطرفه سفید 
205/000
275/000
25×60×60
(قفل دار)
(4/9 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
195/000
290/000
25×60×60
(قفل دار)
(5/6 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
225/000
310/000
30×60×60
(قفل دار)
(5/5 کیلوگرم)
 عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
210/000
315/000
30×60×60
(قفل دار)
(6/3 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
235/000
330/000
28×80×80
(قفل دار)
(8/5 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
350/000
505/000
28×80×80
(قفل دار)
(9 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
370/000
540/000
28×80×80
(قفل دار)
(9/5 کیلوگرم)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
370/000
570/000
25×86×86
(ساده) 
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
430/000
610/000
33×90×90
(قفل دار)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
485/000
700/000
40×90×90
(قفل دار)
عدد قالب وافل دو طرفه مشکی 
قالب وافل دو طرفه سفید 
500/000
730/000

 آچارها 

آچار وافل عدد 4500
آچار قالب تخت عدد 3500

 قالب نیم وافل

قالب  ابعاد واحد رنگ قیمت فروش
28×40×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
240/000
320/000
25×60×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
320/000
420/000
25×30×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
160/000
220/000
25×40×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
220/000
295/000
25×50×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
280/000
370/000
30×60×80
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
350/000
450/000
30×30×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
160/000
240/000
30×40×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید
 
220/000
325/000
30×50×60
(قفل دار)
عدد قالب نیم وافل مشکی 
قالب نیم وافل سفید

280/000
410/000

قالب وافل یک طرفه

قالب ابعاد واحد رنگ  قیمت فروش
آکس 60 ارتفاع 25
(قفل دار)
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
610/000
800/000
آکس 60 ارتفاع 30
(قفل دار)
 
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
590/000
830/000
قالب درپوش ارتفاع 25
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
80/000
110/000
قالب فیلر ارتفاع 25
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
60/000
75/000
قالب درپوش ارتفاع 30
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
90/000
120/000
قالب فیلر ارتفاع 30
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
70/000
85/000
آکس 60 و 70 ارتفاع 25 
(ساده و بدون پیچ و مهره)
 
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی 730/000
 

 قالب تخت

قالب  ابعاد واحد رنگ
قیمت فروش
80×40 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
190/000
270/000
80×50 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
215/000
305/000
80×60 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
235/000
350/000
90×45 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
220/000
320/000
100×10 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
85/000
110/000
100×15 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
105/000
145/000
100×20 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
125/000
170/000
100×25 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
135/000
195/000
100×30 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
150/000
225/000
100×35 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
165/000
250/000
100×40 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
225/000
320/000
100×45 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
230/000
330/000
100×50
(قفل دار)
عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
240/000
350/000
100×50 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
240/000
350/000
100×60 عدد قالب تخت مشکی
قالب تخت سفید
265/000
390/000
 

قالب یوبوت

قالب ابعاد واحد قیمت فروش
16×52×52 عدد 55/000
20×52×52 عدد 59/000
24×52×52 عدد 62/000
28×52×52 عدد 80/000
32×52×52 عدد 95/000
36×52×52 عدد 107/000
40×52×52 عدد 112/000