Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه ی مسکونی واقع در رشت با اسکلت بتنی و دارای 750 متر زیربنا .
در پروژه ی مذکور از قالب 80×80 با ارتفاع 28 استفاده شده است. 

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه ی شهرک خدمات خودرویی واقع در مشهد با اسکلت بتنی و دارای 75000 متر زیر بنا و دهانه ی 11 متری . 
در پروژه ی مذکور از قالب 80×80 با ارتفاع 28 استفاده شده است . 

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری دیوان واقع در بغداد با اسکلت بتنی و دارای 880 متر زیربنا و دهانه ی 11 متری .
در پروزه ی مذکور از قالب 80 × 80 با ارتفاع 28 استفاده شده است . 

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه ی تجاری مسکونی واقع در مهاباد با اسکلت بتنی و دارای 2000 متر زیربنا .
 در پروژه ی مذکور از قالب 80×80 با ارتفاع 28 استفاده شده است .

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه هتل جوادالائمه واقع در مشهد با اسکلت فلزی و دارای 12000متر مربع زیربنا و دهانه ی 11 متری .
در پروژه ی مذکور از قالب 80×80 با ارتفاع 28 استفاده شده است .

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری واقع در شهر بانه با اسکلت بتنی و دارای 800 متر مربع زیر بنا 
در پروژه مذکور از قالب 8080 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

پروژه تجاری واقع در شهر مشهد با اسکلت بتنی و دارای 1200 متر مربع زیر بنا 
در پروژه مذکور از قالب 8080 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری واقع در شهراصفهان ،با اسکلت بتنی و دارای 22000 متر مربع زیر بنا 
در پروژه مذکور از قالب 8080 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

   پروژه تجاری واقع در شهربابلسر،با اسکلت بتنی و دارای 60000 متر مربع زیر بنا 
در پروژه مذکور از قالب 8080 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

  پروژه تجاری واقع در شهرگرگان،با اسکلت بتنی و دارای 2000 متر مربع زیر بنا 
در پروژه مذکور از قالب 8080 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری واقع در شهر بانه،با اسکلت بتنی و دارای 1100 متر مربع زیر بنا
در پروژه مذکور از قالب6060x با ارتفاع 25 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه مسکونی واقع در سنندج،با اسکلت بتنی و دارای 550متر مربع زیر بنا
در پروژه مذکور از قالب8080x با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری-مسکونی واقع در شهربانه،با اسکلت بتنی و دارای 516 متر مربع زیر بنا
در پروژه مذکور از قالب8080x با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

  پروژه مسکونی واقع در استان سنندج،با اسکلت بتنی و دارای 1200 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 10 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

پروژه تجاری-خدماتی واقع در کردستان،با اسکلت بتنی و دارای 1400 متر مربع زیر بنا
در پروژه مذکور از قالب8080x با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری-مسکونی واقع در شهر بانه،با اسکلت بتنی و دارای 1400 متر مربع زیر بنا 
در پروژه مذکور از قالب 8080 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه مسکونی واقع در استان تهران،با اسکلت بتنی و دارای 45000 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 10 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

پروژه دانشگاه واقع درنجف،با اسکلت بتنی و دارای 30000 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 11 متری 
در پروژه مذکور از قالب 60x60 با ارتفاع 25 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه مجتمع پزشکی واقع در بانه،با اسکلت بتنی و دارای 2500 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 11 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

پروژه صنعتی واقع در شهر صنعتی لیا قزوین،با اسکلت بتنی و دارای 12000 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 10 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه مسکونی واقع درساری،با اسکلت بتنی و دارای 176000 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 12 متری 
در پروژه مذکور از قالب 60x60 با ارتفاع 18 استفاده شده است
.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

پروژه تجاری-اداری واقع در بغداد،با اسکلت بتنی و دارای 61000 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 11 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

   پروژه مسکونی واقع در چابهار،با اسکلت بتنی و دارای 4400 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 11 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر
Pool Decking Installation Project in Malaysia

 پروژه تجاری-اداری واقع در استان تهران،با اسکلت بتنی و دارای 12000 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 10 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر از لینک زیر استفاده کنید.
مشاهده بیشتر