طراحی سازه 


خدمات موقعیت:مهاباد
کاربری:تجاری ـ اداری
متراژ:1500
سیستم دوگانه با شکل پذیری متوسط با قالب وافل آباAR28
خدمات
موقعیت:آبادان
کاربری:تجاری
متراژ:25000مترمربع
سیستم دوگانه باشکل پذیری ویژه با قالب وافل آبا AR28

خدمات
موقعیت:اهواز
کاربری:تجاری ـ اداری
متراژ:7100
سیستم 2 گانه قاب خمشی و دیوار برشی متوسط
سقف وافل 18 سانتی آبا
خدمات
موقعیت:سمنان
کابری:سالن همایش دانشگاه ایوانکی
متراژ:1500
سیستم قاب خمشی متوسط با قالب 
وافل دوطرفه AR28