طراحی معماری 

 

پلان معماری پلان معماری
نمونه چیدمان قالب وافل 60*60*18 در اسکلت بتنی نمونه چیدمان قالب وافل 25*60*60 در اسکلت بتنی
پلان معماری پلان معماری
 نمونه چیدمان قالب وافل 80*80*28 در اسکلت بتنی نمونه چیدمان قالب  وافل یک طرفه عرض 60و استفاده ترکیبی بصورت دو طرفه در سایز60*80