سقف وافل از کنار هم قرار دادن قالب های هم شکل و هم اندازه که ساختار شبکه ای بوجود می اورند و تزریق بتن بر روی قالب ها تشکیل میشود.این قالب های هم شکل و هم اندازه قابلیت خارج شدن پس از اتمام بتن ریزی را دارند .